لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری با رقم بالغ بر ۶۴ میلیارد تومان تدوین شده است

لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری با ۶۰ درصد افزایش تدوین شده است