طی دو سال آینده مشکلی در حوزه بهداشت و درمان این بخش نخواهیم داشت

پایان چشم انتظاری برای احداث مرکز بهداشت شبانه روزی باغبادران