سلیمانی: تلاش مدیریت شهری باغبادران برای تحقق مطالبات به حق شهروندان ارزشمند است

تلاش مدیریت شهری باغبادران برای تحقق مطالبات به حق شهروندان ارزشمند است